Ангилал

ЗАН

Цэцэрлэгийн ЗАН ахлагчаар бэлтгэл бүлгийн багш Н.Болорцэцэг ажиллаж байна.


Удирдлагын мэдээлэл

Баяндалай Энхцэцэг СӨБ – багш мэргэжилтэй, бакалавр зэрэгтэй Утас: 89685776


БУЛГАН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн багш ажиллагсдын хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Цэцэрлэгийн энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн нийт ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах бичиг баримт мөн. Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журмыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль , Төрийн албаны хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн хууль ,Төсвийн тухай хууль бусад тогтоол шийдвэрийг үндэслэн боловсруулав.

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Тус цэцэрлэг нь 1976 онд Цэдэнбал Филатовагийн тусламжаар цэцэрлэг яслийн комбинат нэртэйгээр байгуулагдсан билээ. 1993 оноос улс орон зах зээлийн системд шилжиж төвлөрсөн халаалт зогссоны улмаас цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа зогссон. 2003 оноос Английн Хүүхдийн Ивээх Сангийн санхүүжилтээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа дахин ажилласнаар өнөөдрийг хүрлээ.


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Хүүхэд бүрийг ардын болон орчин үеийн тоглоом наадмаар тоглонгоо хөгжих бодит орчин нь байна. Уриа Нэг нь нийтийн төлөө, Нийт нь нэгний төлөө Танилцуулга Сэргэлэн сумын цэцэрлэг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд Б.Энхцэцэг эрхлэгчтэй нийт 16 багш, ажилтантай 4 бүлэг 120 хүүхдийг СӨБ-д хамруулан хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх тэдний сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна.